P4S upcycle producten

P4S maakt van biogrondstoffen waardevolle producten, die hun weg vinden in de duurzame landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de groene chemie. Voor de duurzame landbouw produceert P4S een biochar dat wordt ingezet als grondverbeteraar om verarmde grond weer gezond en veerkrachtig te maken.

Voor de voedingsmiddelenindustrie maakt P4S onder andere een basisingrediënt voor zoetwaren. Voor de groene chemie produceert P4S onder meer actief kool dat kan worden gebruikt als filtermiddel voor verschillende toepassingen waaronder het zuiveren van water en het filteren van lucht.

De hele productievestiging heeft geen gasaansluiting. Alle hoogwaardige producten voor de duurzame landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de groene chemie worden gemaakt zonder inzet van fossiele brandstof en zijn stuk voor stuk hoogwaardiger dan het biogene inputmateriaal.

Producten voor de duurzame bouw

De biogrondstoffen worden bij P4S ontdaan van zand, stenen en water. Dit zijn belangrijke bestanddelen voor de betonproducten die op de site van Cirwinn worden geproduceerd. De betoncentrale, een van de meeste groene van Europa, maakt onder meer groen beton voor de fietspaden die op de Floriade worden aangelegd. Een voordeel voor de betoncentrale is dat er minder zand, stenen en water aangevoerd hoeven te worden. Voor P4S is dit belangrijk, omdat het uit de keten geen waardevolle grondstoffen verloren wil laten gaan. Er zijn bovendien geen fossiele brandstoffen nodig en de circulariteit draagt bij aan de verdere verduurzaming van Almere

Producten voor de duurzame landbouw

P4S maakt biochar uit houtachtige reststromen uit de directe omgeving van Almere. Dat doet zij door het organische materiaal onder zuurstofloze omstandigheden te verhitten. Dit proces heet pyrolyse. Toediening van biochar in de bodem blijkt de bodemvruchtbaarheid sterk te vergroten, broeikasgasemissies uit de bodem te verminderen en koolstofvastlegging te bevorderen. Daarmee helpt het de klimaatverandering tegen te gaan.
Als organisch materiaal wordt gepyrolyseerd, is het koolstof in het resulterende biochar veel lastiger af te breken, dan de oorspronkelijke koolstof van het organisch materiaal. Dit betekent dat zodra het in de bodem wordt gebuikt, de koolstof in de biochar gedurende eeuwen of millennia vastgehouden kan blijven. Ter vergelijking: organische stof dat in onverzadigde toestand in de bodem wordt gebracht verteert in jaren of ten hoogste decennia. Dit betekent dat koolstof relatief snel weer in de vorm van CO2 in de atmosfeer terecht komt. Verder is aangetoond dat biochar in het algemeen de gewasopbrengst verhoogt, vooral in nutriëntarme gronden. Er is verder nog aangetoond dat het uitspoeling van meststoffen en de uitstoot van N2O emissies (een belangrijk broeikasgas) van de gronden vermindert.

Producten voor de duurzame voedingsmiddelenindustrie

P4S maakt halffabricaten voor de voedingsmiddelenindustrie. Hiervoor maakt het gebruik van torrefactie en pyrolyse. Torrefactie is een techniek die vergelijkbaar is met het branden van koffiebonen. Pyrolyse is eenzelfde techniek maar maakt gebruik van een hogere temperatuur, waardoor de biogrondstoffen verder worden ontleed. Een voorbeeld van een halffabricaat dat P4S produceert, is een basis-ingrediënt voor zoetwaren. P4S onderhoudt nauwe contacten met de voedingsmiddelenindustrie en ontwikkelt in samenwerking meerdere waardevolle ingrediënten zonder dat daarvoor fossiele brandstof nodig is. Daarmee is P4S uniek in de wereld.

Producten voor de groene chemie

P4S maakt voor haar klanten in de groene chemie onder andere actief kool. Via een thermisch proces worden alle onzuiverheden uit de biogrondstof gehaald en blijft actief kool over. Dit product kan goed worden ingezet voor de zuivering van verontreinigd water of voor filtering van lucht. Ook vindt actief kool steeds vaker zijn weg in (super)food toepassingen. P4S heeft nauwe contacten in de groene chemie om gezamenlijk te komen tot steeds betere en mooiere producten. Ook voor deze producten geldt dat ze worden gemaakt zonder inzet van fossiele brandstof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of een mail sturen naar info@p4salmere.nl.